Hvis du vil registrere dig hos Nextlove, skal du bekræfte din e-mail-adresse. Dette er nødvendigt for at sikre, at din konto er bekræftet med en enhed, der ikke allerede findes i vores database, hvilket betyder, at den sikrer, at den mail adressen, der oprettes med din konto, virkelig vil gå til dig, og ikke til nogen anden. Dette sikrer derfor, at dine data er sikre og hjælper os med at holde vores service ren og effektiv. Det giver også en sikkerhed mellem dig og vores system og sikrer, at vores support team faktisk svarer på dig, og kun du ser den besked, hvis du har brug for at kontakte dem. Du bliver bedt om at give os en e-mail-adresse der er aktiv, og som du har nem adgang til. Prøv at undgå midlertidige e-mail-adresser og forsøg at holde fast ved udbydere som: Gmail, Yahoo, Windowslive etc.